Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Obchodní podmínky

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen Smlouva) uzavřené mezi obchodní společností SEMQELB, s.r.o., IČ 252 926 76, se sídlem Smilova 381, Pardubice 530 02 (dále jen Dodavatel) a Objednatelem. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Objednatele (dále jen Objednávka) a jejím potvrzením Dodavatelem. Předmět Smlouvy je dodávka zboží dle Objednávky (dále jen Zboží) za sjednanou kupní cenu.
 2. Objednávka Zboží na míru dle individuální specifikace Objednatelem se považuje za objednávku výroby Zboží na zakázku. Tím se rozumí i objednávka Zboží sestaveného z jednotlivých komponentů z nabídky, které však neumožňují sestavení jiné kombinace Zboží, aniž by došlo k znehodnocení jednotlivých komponentů, nebo výběr barvy a materiálu potahu ze vzorníku Dodavatele.
 3. Kupní cena Zboží je sjednána v Objednávce. V kupní ceně není zahrnuta cena dopravy Zboží do místa určeného Objednatelem, cena donášky Zboží do prostoru Objednatele a cena za montáž Zboží u Objednatele.
 4. Objednatel je povinen Dodavateli zaplatit sjednanou zálohu na cenu Zboží, a to způsobem sjednaným v Objednávce, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne podpisu Objednávky Objednatelem. Zaplacením zálohy ve sjednané výši a termínu splatnosti se Smlouva stává perfektní a smluvní strany jsou jejím obsahem vymezeným v Objednávce vázány.
 5. Právo na zaplacení doplatku kupní ceny Dodavateli vzniká dnem, kdy je Zboží připraveno k odebrání. Není-li dále uvedeno jinak, je doplatek kupní ceny splatný při odebrání Zboží. Zaplacením kupní ceny řádně a včas přechází na Objednatele vlastnické právo ke Zboží.
 6. Termín dodání Zboží sjednaný v Objednávce počíná plynout ode dne zaplacení zálohy na kupní cenu Zboží. Dodavatel je oprávněn termín dodání jednostranně změnit dle aktuálních výrobních podmínek výrobce Zboží. Nedodá-li Dodavatel Objednateli Zboží ani do 60 dnů ode dne sjednaného termínu dodání, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 7. Místem plnění je sklad Dodavatele nacházející se na adrese Staré Hradiště u Pardubic, Hradišťská 407, PSČ 533 52, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
 8. Objednatel je vždy povinen dodané Zboží prohlédnout a přesvědčit se, zda bylo dodáno řádně. V případě výskytu vad je Objednatel povinen doplnit předávací protokol o vady Zboží, k nimž dále bude přihlíženo jako k reklamační vadám, a předat Dodavateli obal, ve kterém bylo Zboží dodáno. Nejedná-li Objednatel uvedeným způsobem, Dodavatel za vady Zboží, které byly při odebrání Zboží zjevné, neodpovídá.
 9. Objednatel je povinen odebrat Zboží od Dodavatele nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k odebrání zboží nebo v konkrétním termínu sjednaném pro dovoz Zboží. Poruší-li Objednatel povinnost odebrat Zboží včas, je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli skladné ve výši 100,- Kč za každý byť započatý den prodlení. Prvním dnem prodlení Objednatele s odebráním Zboží se stává splatným doplatek ceny Zboží. Při prodlení Objednatele s odebráním Zboží delším než třicet (30) kalendářních dnů je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% ze sjednané kupní ceny Zboží. Smluvní pokuta je splatná okamžikem odstoupení od Smlouvy. Dodavatel je oprávněn smluvní pokutu započítat na zaplacenou zálohu na kupní cenu Zboží.
 10. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zboží po dobu 24 měsíců jdoucí ode dne odebrání Zboží, nejedná-li se o Zboží, na které jeho výrobce poskytuje záruku po delší dobu.
 11. Objednatel je povinen oznámit vadu Zboží bez zbytečného odkladu po té, co se o vadě Zboží dozví. V opačném případě Objednatel pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna závodu Dodavatele specializovaná na prodej daného druhu Zboží, nebo sídlo Dodavatele. V případě reklamace vad Zboží zjevných při dodání je Objednatel povinen Dodavateli předložit rovněž obal, ve kterém bylo Zboží dodáno.
 12. Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu po té, co získá možnost se s reklamovanou vadou Zboží řádně seznámit (např. na základě fotografií nebo ohledáním Zboží). Dodavatel se zavazuje obstarat vyřízení reklamace ve lhůtě přiměřené povaze reklamované vady.
 13. Objednatel je povinen Dodavateli nebo jím určené osobě oprávněné k vyřízení reklamace poskytnout veškerou součinnost (zejména umožnit přístup ke Zboží v obvyklou pracovní dobu). Poruší-li Objednatel tuto svoji povinnost, není Dodavatel v prodlení s vyřízením reklamace a Objednatel je povinen nahradit mu veškeré náklady, které Dodavateli porušením jeho povinnosti vznikly (zejména cestovné, ztráta času apod.).
 14. Objednatel má právo na odstranění vady Zboží anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo na dodání nového Zboží nebo jeho dílu, nebo odstoupení od Smlouvy má Objednatel pouze v případě, že vada Zboží představuje podstatné porušení Smlouvy nebo je-li tak stanoveno obecně závazným právním předpisem.
 15. Objednatel je povinen nahradit náklady Dodavatele spojené s posouzením reklamace, je-li reklamace zcela zjevně neopodstatněná z důvodů na straně Objednatele.
 16. Smluvní strany sjednávají, že za písemnou komunikaci se považuje rovněž komunikace prostřednictvím e-mailové korespondence zasílané na adresu uvedenou v Objednávce, jejíž doručení bude druhou smluvní stranou písemně potvrzeno.
 17. Podmínky jsou platné a účinné okamžikem uzavření Smlouvy a zaplacením zálohy na kupní cenu Zboží ve sjednané výši a termínu splatnosti.
 18. Podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, jsou ustanovení těchto Podmínek pro smluvní strany závazná.
 19. Práva a povinnosti smluvních stran neuvedená v Podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v příslušném znění.
 20. V případě sporu mezi Objednatelem a Dodavatelem, který se mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit přímo, je Objednatel oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je v případě smluvního vztahu s Dodavatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 21. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty dle Podmínek není dotčeno právo smluvní strany požadovat náhradu škody.
 22. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Dodavatelem za účelem řádného splnění Smlouvy a povinností Dodavatele plynoucích z právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví), a to po dobu nezbytně nutnou. Dodavatel je povinen osobní údaje Objednatele zpracovávat v souladu se zájmy Objednatele a dodržovat nařízení
  EU - GDPR o ochraně osobních údajů, v příslušném znění.